Poradenský výcvik

Cílová skupina:

Výcvik je určený pro zájemce z řad pedagogů, duchovních a pastoračních pracovníků, speciálních pedagogů, lékařů, psychologů, středního zdravotnického personálu, vychovatelů a trenérů managementu, event. studentů daných profesí v druhé polovině studia.

Charakteristika vzdělávání

Vzdělání, které je doprovodné k vlastnímu vzdělání a rozvíjející vlastní profesní dovednost. Výcvik poskytuje průpravu k práci s lidmi v krizích, v konfliktních situacích, v situacích ztráty orientace a smyslu, s lehkými nebo středně těžkými neurotickými potížemi. Výcvik poskytuje také kompetenci k doprovázení lidí konfrontovaných s těžkým nezměnitelným utrpením. Výcvik neposkytuje vzdělání pro výkon psychoterapie jako samostatné léčebné metody.

Struktura výcviku:

Výcvik tvoří seminární a supervizní část. Seminární část výcviku trvá 2roky a 7 dní a je rozdělena do těchto částí:
Základního vzdělání v rozsahu 300 hod. formou 4-6-ti denních setkání (cca 3x do roka po dobu dvou let).
Klinická část v rozsahu 60 hod. (tzn. 7 dní) úvodu do diagnostiky, fenomenologie klinických obrazů duševních poruch a aplikace v praxi.

Supervizní část následuje po seminární části výcviku v rozsahu 90-ti hodin. Její délka závisí na aktivitě a možnostech frekventantů.

Kriteria pro přijetí do výcviku:

Min. věk 21 let
Absolvování přijímacího řízení

Přijímací řízení:

Individuální pohovor
Skupinový přijímací seminář

Kriteria pro ukončení výcviku:

Pro získání osvědčení je požadovaná pravidelná a aktivní účast na výcvikových aktivitách. Jestliže účastník chybí více, než dva dny v jednom roce, musí být tyto zameškané hodiny nahrazeny v jiných kurzech.
Minimálně 30 hod. individuální sebezkušenost průběžně během výcviku
Základní vzdělání je ukončeno písemnou zkouškou.
Během doby výcviku je absolvent povinen zúčastnit se dvou akcí dalšího vzdělávání v logoterapii a existenciální analýze (konference, workshopy, přednáška apod.).
Písemná práce v rozsahu cca 15 stran. Tato práce může být zaměřena teoreticky i prakticky na témata, příp. aplikaci existenciální analýzy a logoterapie.

Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu