Přijímací pohovory do výcviků

Vzdělávání v existenciální analýze a logoterapii probíhá podle osnov SLEA v návaznosti na osnovy Mezinárodní společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu (Mezinárodní GLE, Vídeň). Vzdělávací program SLEA odpovídá požadavkům Evropské asociace pro psychoterapii (EAP).

Od roku 2018 SLEA certifikuje vzdělávací výcvikový program u dvou institucí České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP (ČPS) a České asociace pro psychoterapii (ČAP). ČPS na základě pověření Ministerstva zdravotnictví schvaluje vzdělávací výcvikový program pro zdravotnictví, ČAP uděluje certifikát pro práci v pomáhajících profesích (např. adiktolog, sociální pracovník, manželský poradce aj.), jako doklad o dodržení standardů stanovených touto společností. Vzdělávací programy se po obsahové stránce se od sebe neliší.


XV. běh psychoterapeutického výcviku je již naplněn. Informace o dalším běhu zveřejníme během jara 2019.

Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu