Navigace
SLEA Stanovy SLEA, o.s.
SLEA LOGO
Vyhledávání
Neděle, 15 Prosinec 2019
Stanovy SLEA, o.s. PDF Tisk Email

Název a sídlo společnosti

1. Společnost nese název Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu, o.s. (SLEA, o.s.)

2. SLEA, o.s. je členem Mezinárodní společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu (Gesellschaft für
Logotherapie und Existenzanalyse, dále jen Mezinárodní GLE) se sídlem ve Vídni. Všichni řádní členové společnosti jsou rovněž řádnými členy Mezinárodní GLE. V jiném případě jsou členy mimořádnými. Mezi oběma společnostmi není žádného ručení.

3. Společnost sídlí na adrese:
Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu,
Badeniho 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany, tel.: 723 932 830

Cíle společnosti, oblast činnosti

4. Společnost sleduje níže uvedené cíle:

  • zpřístupnění díla Viktora E. Frankla, zakladatele logoterapie a existenciální analýzy (dále jen LT a EA)
    podpora šíření jeho díla
    zastoupení LT a EA na poli vědy, na veřejnosti
    podpora vědecké a praktické činnosti v oblasti LT a EA prostřednictvím vědeckých konferencí, osobního kontaktu jejích členů, mezioborové spolupráce
    Společnosti přitom nejde o materiální zisk.

Ideové prostředky

4. K dosahování cílů společnosti jsou předem stanoveny následující ideové prostředky:
· odborný výcvik v LT a EA ve výcvikových kurzech, podle směrnic stanovených SLEA, o.s. a odpovídající standardu Mezinárodní GLE
· pořádání konferencí, přednášek, diskusních setkání a pokračovacích výcvikových kurzů 
· vydávání zpravodajských listů, odborných časopisů, taktéž i podpora a vydávání publikací, jež mají vztah k oboru
· zadávání stipendií a podpůrných cen
· zřizování a správa odborných knihoven, opatření prostor k realizaci cílů SLEA, o.s. (koupě, nájem)

Materiální prostředky

5. Potřebné materiální prostředky by měly být získány následovně:
· členské příspěvky
· poplatky za výcvik
· peněžitá podpora od veřejných korporací či privátně od jednotlivců
· výnosy z veřejných akcí (přednášky, konference, kongresy, publikace)

Užití prostředků

6. Prostředky SLEA, o.s. mohou být použity jen k jejím cílům, uvedeným ve stanovách. Členové SLEA, o.s. nemají z pozice členství nárok na žádný podíl ze zisku či jiný příspěvek z prostředků SLEA, o.s.. Žádná osoba nesmí být zvýhodněna či podporována neadekvátně vysokou odměnou či správním výdajem, jež nesouvisí se zájmy a cíli společnosti.

Formy členství

7. SLEA, o.s. rozeznává následující formy členství: řádné, mimořádné, podporující, čestné a dopisující.
· Řádní členové mají úspěšně ukončen výcvik v LT a EA, s diplomem pro psychoterapii a/nebo poradenskou činnost, a to ve vzdělávacím středisku uznaném SLEA, o.s.. Ve výjimečných případech se může osoba stát řádným členem na základě jednomyslného usnesení výboru, při prokázaných dostačujících znalostech LT a EA.
· Mimořádným členem se mohou stát pouze ty osoby, jež projevují aktivní zájem o praktickou a teoretickou činnost v oblasti LT a EA, například účastníci výcviku, studenti s vyhraněnou zájmovou orientací.
· Podporujícím členem se může stát každá fyzická a právnická osoba, jež chce podporovat úkoly a cíle SLEA, o.s..  Dopisujícími členy jsou významné osobnosti, jež se zasloužily o LT a EA nebo jim je velmi blízká a svými schopnostmi a znalostmi přispěly k jejímu rozvoji.
· Čestní členové jsou ti členové, jimž SLEA, o.s. pro LT a EA udělila čestné členství jako projev uznání/ocenění jejich
vynikajících výkonů na poli LT a EA. 

Získání členství

8. O přijetí řádných, mimořádných a podporujících členů rozhoduje výbor. Přijetí může být zamítnuto bez udání důvodů. Dopisující členy volí výbor. Čestné členství je navrhováno výborem a musí být dvoutřetinovou většinou stvrzeno Valnou hromadou.

Práva a povinnosti členů

9. Členové jsou oprávněni k účasti na všech schůzích SLEA, o.s.. Hlasovací právo ve Valné hromadě, jakož i aktivní a pasivní volební právo, mají jen řádní a čestní členové. Všichni členové mají právo hlasovat o stanovení výše členských příspěvků, o udělení čestného členství, jakož i o určení místa, termínu a tématu ročních setkání. Od členů se očekává, že budou podporovat zájmy SLEA, o.s. a vyvarují se všeho, čím by mohla být ohrožena vážnost a cíle SLEA, o.s.. Členové neporušují stanovy SLEA, o.s., s nimiž jsou obeznámeni a srozuměni. Respektují závěry a usnesení orgánů SLEA, o.s.. Řádní, mimořádní a dopisující členové jsou navíc povinováni k platbě členských příspěvků. Členové výboru jsou po dobu výkonu funkce této platby zproštěni.

Členské příspěvky

10. Výše ročního členského příspěvku je stanovena Valnou hromadou. Roční příspěvek je v celé výši odváděn pokladníkovi v prvním čtvrtletí každého kalendářního roku, popřípadě v prvním měsíci získání členství. V případě vyloučení či vystoupení ze SLEA, o.s. se roční příspěvek nevrací ani v částečné výši. Člen, který přes tři upomínky pokladníka již déle než dva roky příspěvek neplatí, je automaticky vyloučen. Opětovné vstoupení je možné pouze v tom případě, že příspěvky budou dodatečně zaplaceny.

Zrušení členství

11. Členství je ukončeno vystoupením, vyloučením nebo úmrtím člena. Vystoupení je možné kdykoliv a je nutno jej výboru písemně oznámit. V tomto případě se musí členský příspěvek platit do konce kalendářního roku. Vyloučení člena může následovat na základě vážného provinění vůči členským povinnostem (odst. 9 a 10). O vyloučení rozhoduje výbor po vyslechnutí dotyčného člena usnesením dvoutřetinové většiny. Výbor se může tajně poradit či rozhodnutí o vyloučení přenechat Valné hromadě. I v tomto případě je k vyloučení nutná dvoutřetinová většina. Není-li této většiny dosaženo, je nutné svolat Smírčí soud (odst. 23). Vůči dvoutřetinové většině ve výboru či Valné hromadě nebo vůči rozsudku Smírčího soudu se nelze odvolat.

Orgány společnosti

12. Orgány SLEA, o.s. jsou: Valná hromada, výbor, revizoři účtů, Smírčí komise a Smírčí soud.

Valná hromada

13. Řádná Valná hromada se koná minimálně každé dva roky. Obyčejně se na ní stanoví termín příští Valné hromady.
Mimořádnou Valnou hromadu svolává výbor na základě svého usnesení, na základě odůvodněné žádosti alespoň 20% řádných a čestných členů (podpisové listiny), anebo na základě požadavků revizorů účtů v souvislosti s jejich činností. Mimořádná valná hromada musí být v těchto případech svolána do osmi týdnů. Svolání Valnou hromadu svolává výbor písemně alespoň tři týdny před termínem. Body programu jsou stanoveny na základě návrhu takto: alespoň pět týdnů před Valnou hromadou musí být výboru odevzdány ty návrhy, jejichž řešení vyžaduje dvoutřetinovou většinu, alespoň dva týdny před Valnou hromadou ostatní návrhy. O přijetí návrhů, které byly dodány později, rozhoduje výbor prostou většinou hlasů.

Usnesení Valné hromady

14. Valná hromada je schopná usnesení za přítomnosti poloviny všech oprávněných hlasovat. Není-li toto splněno, zasedá po uplynutí jedné hodiny. Potom způsobilost přijímat usnesení je dána bez ohledu na počet přítomných členů.
Volby a usnesení Valné hromady vyžadují prostou většinu hlasů. V případě žádosti třech členů oprávněných hlasovat
se konají tajně. K usnesení o změně stanov a k udělení čestného členství je nutná dvoutřetinová většina odevzdaných platných hlasů. Vedením Valné hromady je pověřen předseda, v případě jeho nepřítomnosti jeho zástupce. 

Pravomoci Valné hromady

15. Valná hromada má následující úkoly:
· Přijímání a schvalování zpráv o činnosti a hospodaření
· Usnesení o rozpočtu
· Volbu členů výboru a revizorů účtů, též odvolání z těchto funkcí
· Stanovení výše členských příspěvků
· Udělování čestného členství
· Usnesení o změně stanov

Výbor

16. Složení výboru:
· předseda a jeho zástupce
· zapisovatel a jeho zástupce
· pokladník a jeho zástupce
· až pět přísedících
Doba trvání úřadu výboru jsou čtyři roky, v každém případě do příští volby nového výboru . Vyloučené členy výboru lze znovu volit. Celý výbor nebo jeho jednotliví členové mohou být kdykoli zbaveni funkce Valnou hromadou. Jednotliví členové výboru mohou kdykoli písemně oznámit své odstoupení výboru . V případě odstoupení celého výboru je nutno odstoupení písemně oznámit Valné hromadě. Odstoupení nabývá platnosti teprve s volbou nového nástupce.

Usnesení výboru

17. Výbor je usnášení schopné alespoň za přítomnosti poloviny členů výboru .Výbor svolává předseda, v případě jeho nepřítomnosti jeho zástupce. Výbor rozhoduje prostou většinou hlasů, při jejich rovnosti je rozhodující hlas předsedy. Vedení výboru přísluší předsedovi, v jeho nepřítomnosti jeho zástupci.

Úkoly výboru

18. Výbor se zabývá vedením celé SLEA, o.s.. Přísluší mu veškeré úkoly, jež stanovy neurčují jinému orgánu SLEA, o.s.. Mezi základní úkoly patří:
· Stanovení ročního rozpočtu, sepsání zprávy o činnosti a hospodaření
· Příprava Valné hromady
· Svolávání řádné i mimořádné Valné hromady
· Správa majetku SLEA, o.s.
· Přijímání a vylučování členů SLEA, o.s.
· Sestavení odborného výboru pro podporu výboru

Agenda jednotlivých funkcionářů

19. Předseda zastupuje SLEA, o.s. navenek vůči úřadům. Předsedá výboru a Valné hromadě. Přísluší mu podpisové právo. 
Zapisovatel vyhotovuje veškeré dopisy a dokumenty SLEA, o.s. a zodpovídá za všechny záležitosti archivu SLEA, o.s.. Zapisuje usnesení Valné hromady, protokol musí být opatřen jeho podpisem a podpisem předsedy. Během tří
měsíců musí být všichni členové seznámeni se závěry Valné hromady.
Pokladník zodpovídá SLEA, o.s. za náležité nakládání s penězi.

Revizor účtů

20. Valná hromada volí na čtyři roky revizory účtů. Je možné opětovné zvolení. Revizoři účtů se zabývají kontrolou hospodaření SLEA, o.s.. O výsledku své práce podávají zprávu Valné hromadě. Revizoři mohou být zproštěni funkce nebo sami odstoupit podle stejných pravidel jako členové výboru . 

Stížnosti 

21. Projednání stížností dotýkajících se záležitostí SLEA, o.s. je v kompetenci výboru Výbor však může stížnost rovněž předat k projednání Smírčí komisi. V případě, že výbor po třech sezeních nedojde k žádnému, pro všechny zúčastněné uspokojivému výsledku, má strana, která si stěžuje, právo požádat o projednání Smírčí komisi.

Smírčí komise

22. Valná hromada volí na čtyři roky dvě až pět osob do Smírčí komise. Smírčí komise řeší případy popsané v odst. 21. V případě potřeby mohou být jednomyslným usnesením Smírčí komise přizváni i poradci, kteří nejsou členy SLEA, o.s..

Smírčí soud

23. Všechny spory týkající se SLEA, o.s. rozhoduje Smírčí soud. Do Smírčího soudu vysílá každá strana dva řádné členy, Tito čtyři členové volí dalšího řádného člena předsedou Smírčího soudu. V případě rovnosti hlasů mezi členy navrženými na funkci předsedy rozhoduje los. Hlasování a volby Smírčího soudu, při nichž musí být přítomni všichni soudcové, se konají prostou většinou hlasů.

Rozpouštění společnosti

24. O dobrovolném rozpuštění SLEA, o.s. se rozhoduje dvoutřetinovou většinou odevzdaných platných hlasů v mimořádné Valné hromadě k tomuto účelu svolané. Tam se rozhodne o majetku a bude řádně vyhotoven záznam o jednání a rozhodnutí. Členové nemají vůči SLEA, o.s. žádné nároky.

Přechodná ustanovení

25. Účastníci výcviku garantovaného Mezinárodní GLE, který započal v Praze roku 1996, zakládají SLEA, o.s. a jsou
podmíněně řádnými členy. Po ukončení výcviku se stávají řádnými členy.


Závěrečná ustanovení

26. Tyto stanovy byly přijaty v Praze v září 1998.
27. Upraveny a schváleny v Praze 16. listopadu 2001.
28. Upraveny a schváleny v Praze 12. listopadu 2005
29. Upraveny a schváleny v Praze 28. února 2011

 
PřihlášeníPočítadlo přístupů
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes10
mod_vvisit_counterVčera16
mod_vvisit_counterTento týden145
mod_vvisit_counterTento měsíc330
mod_vvisit_counterCelkem72554